ԿՐՆԱ՞Ս ԱՄԲՈՂՋԱՑՆԵԼ ԲՈՒՐԳԸ


Փորձէ՛ ամբողջացնել վարի բոլորակները։ Իւրաքանչիւր բոլորակի թիւը կը ներկայացնէ իրմէ վար գտնուող երկու բոլորակներու թիւերուն գումարը։


500
230 70
160 70 100 30 40 12