Մեր Մասին Download App

Գ ԹԷ Ք


Ամբողջացուցէ՛ք քառակուսիները՝ աւելցնելով պակսող բաղաձայնը։


զանակ
 
աւազան
 
փառ
 
րպան
 
մաուր
 
անակ
 
իւտ
 
շողամ
 
լան
 
օտի
 
եռի
 
վան
 
թաաւոր
 
բու
 
անատ
 
աաթ
 
միր